Slachtoffers in het strafproces (Versie november 2013)

Het strafproces richt zich op de handhaving van de rechtsorde. Daarbij staat de verdachte van oudsher centraal. De laatste jaren is er binnen het strafproces steeds meer aandacht voor de positie van het slachtoffer. Wettelijk gezien bestaat de term ‘slachtoffer’ niet. In het strafproces heeft het slachtoffer geen officiële rol.

Wel bevat het Wetboek van Strafvordering enkele bepalingen over de ‘benadeelde partij’. Een ieder die door het strafbare feit van een ander schade heeft geleden (artikel 206 lid 1, WvSv), kan zich als benadeelde partij in een strafproces voegen. Dat is dus het slachtoffer, maar het kunnen eventueel ook de nabestaanden van een overleden slachtoffer zijn.

Het Openbaar Ministerie ziet de zorg en aandacht voor de belangen van het slachtoffer als een belangrijk onderdeel van een goede rechtspleging, waarbij een correcte bejegening voorop staat. Het slachtoffer komt in beeld bij het Openbaar Ministerie wanneer de zaak wordt geregistreerd bij het Parket. Het Openbaar Ministerie streeft naar een professionele bejegening van slachtoffers in de fase van opsporing, vervolging en executie.

De uitgangspunten voor de uitvoering van slachtofferzorg zijn:

  1. Een correcte en zoveel mogelijk persoonlijke bejegening van het slachtoffer;
  2. Informatieverstrekking aan het slachtoffer, waarbij als uitgangspunt geldt dat duidelijke en relevante informatie zo snel mogelijk aan het slachtoffer moet worden verstrekt.
  3. In het kader van de afhandeling van de zaak wordt de benadeelde partij geïnformeerd over de mogelijkheid zich te voegen als zodanig. Hierbij wordt gewezen op de mogelijkheid van het vorderen van zowel materiële als immateriële schadevergoeding.

Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Aanwijzing Benadeelde Partij en Slachtofferzorg voor het Parket van de Officier van Justitie Curaçao. In deze aanwijzing vindt u meer specifieke informatie over de wijze hoe het Openbaar Ministerie het slachtoffer betrekt bij de strafprocedure. Zodra de aanwijzing vastgesteld is, zal deze te downloaden zijn via de website.

Buro Slachtofferhulp Curaçao
Arnhemstraat #1, Berg Altena
Telefoon: 465-7575/461-7575
E-mail: soh_ant@carib-online.net

Website: Stichting Slachtofferhulp Curaçao