Veelgestelde vragen

Gevangenisstraf uitzitten in andere gevangenis

Wilt u uw gevangenisstraf uitzitten in een andere gevangenis binnen het Koninkrijk der Nederlanden? Dan kunt u via deze link http://wetten.overheid.nl/BWBR0035271/2014-07-03 nalezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Zit u een gevangenisstraf uit van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Mail uw verzoek dan aan bijstand.ppg@omcarib.org Zorg dat uw verzoek in ieder geval aan de volgende vereisten voldoet:

 • Ondertekend door de aanvrager,
 • Datum van uw verzoek dat op het verzoekschrift staat,
 • Naam en de adresgegevens van de gevangenis waar u verblijft die in het verzoekschrift zijn opgenomen,
 • In welk land u de straf wenst uit te zitten die opgenomene is in het verzoekschrift,
 • Aangeeft wat de reden is van het verzoek in uw verzoekschrift, en
 • bindingen met het aangezochte land
 • U nog minimaal 6 maanden straf moet uitzitten.

Zorg daarnaast dat bij het verzoekschrift in ieder geval de volgende documenten bijgevoegd worden:

 • Onherroepelijk vonnis,
 • Documentatie waaruit blijkt dat uw hoofdverblijf heeft (gehad) in het land waar u uw straf wilt uitzitten.
 • Indien u de straf in Nederland wilt uitzitten, met documentatie aantonen dat u minimaal 3 jaren aaneengesloten in Nederland woonachtig bent/ bent geweest.

Heeft u vragen dan kunt u een advocaat inschakelen

Belangrijke afkortingen binnen het OM Curacao

Wilt u ons beter leren kennen?
Dit zijn de belangrijke afkortingen die wij vaak binnen het Openbaar Ministerie gebruiken:

 • WSrC (Wetboek van Strafrecht Curaçao)
 • BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 • GEA (Gerecht in Eerste Aanleg)
 • GemHof (Gemeenschappelijk Hof van Justitie)
 • NFI (Nederlands Forensische Instituut)
 • OM (Openbaar Ministerie)
 • OPV (Oproepingsproces-verbaal)
 • PG (Procureur-Generaal)
 • AG (Advocaat-Generaal)
 • HovJ (Hoofdofficier van Justitie)
 • OvJ (Officier van Justitie)
 • RC (Rechter-commissaris)
 • RG (Relationeel Geweld)
 • RHV (Rechtshulpverzoek)
 • TOD (Technische Opsporingsdienst)
 • WVV-C (Wegenverkeersverordening Curaçao)
 • XTC (Ecstacy – straatnaam voor MDMA, synthetisch hallucinerend middel)
 • TBS (terbeschikkingstelling)
 • RAIO (Rechterlijke Ambtenaar in Opleinding)
 • KMar (Koninklijke Marechaussee)
 • HvB (Huis van Bewaring)
 • GVO (Gerechterlijk Vooronderzoek)
 • WIM (Wet Internationale Misdrijven)
 • RC (Rechter Commissaris)
 • AVAS (Afwezigheid van alle schuld)
 • VI (Voorwaardelijke Invrijheidstelling)
 • ET (Electronisch Toezicht oftewel enkelband)

Wat doet het OM?

Pending

Waarom draagt een Officier van Justitie een toga?

Rechters, Officieren van Justitie (OvJ), Griffiers en advocaten dragen in de rechtszaal ieder een toga met witte bef tijdens een rechtszitting. Het dragen van een toga in de rechtszaal dateert volgens geschiedschrijvers uit de periode van Keizer Napoleon, die in zijn wetten en decreten minutieus voorschreef, hoe de rechterlijke ambtenaren en advocaten zich dienden te kleden.
De toga dient om onderscheid te voorkomen in kleding, religieuze tekens en afkomst. Iedere Officier van Justitie, rechter, en advocaat, draagt de toga, zodat een partij in een geding niet bevoordeeld of benadeeld wordt door de kwaliteit van de kleding van de OvJ, rechter of advocaat of bijvoorbeeld de uiting van geloofsovertuiging door een van deze. Ieder is zijns opponents gelijke qua uiterlijk vertoon. Zwart is het symbool voor de afwijzing van ijdelheid; de witte kleur van de bef staat voor neutraliteit.

Wat is een sepot of seponeren?

Een sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen. Op grond van het zogeheten opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie om veel redenen besluiten niet tot vervolging van een verdachte over te gaan. Vaak volgt seponeren van een zaak indien het gaat om bepaalde kleinere misdrijven.Het is ook mogelijk dat er onvoldoende bewijs is en waarbij dan de vervolging wordt gestaakt. Ook kan een sepot onder bepaalde voorwaarden worden verleend. Men hoopt de dader voor de toekomst van soortgelijk gedrag af te houden. Men spreekt dan van een voorwaardelijk sepot.Indien iemand niet met deze beslissing eens is, kan daar tegen in verweer komen. Op Curaçao is dit geregel in Artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering Nederlandse Antillen. In dit geval kan een klaagschrift worden ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Als het Hof de klacht gegrond verklaart, moet het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging overgaan.Een sepot hoeft niet het einde van een strafvervolging te betekenen, het is namelijk geen einduitspraak van een rechter. het OM kan alsnog tot vervolgingen overgaan, voor zover de strafvordering nog toelaatbaar is.

Wat is de taak van een Officier van Justitie (OvJ)?

Een Officier van Justitie (OvJ) is belast met opsporing en vervolging van strafbare feiten. Hij dagvaart verdachten en fungeert in de rechtszaal als openbare aanklager. Wanneer ergens een strafbaar feit is gepleegd, wordt dit door de politie onderzocht. De eindverantwoordelijkheid voor de opsporing ligt echter bij het Openbaar Ministerie en een Officier van Justitie die met de zaak wordt belast. De Officier van Justitie houdt daarbij in de gaten of de opsporing zorgvuldig en volgens de wet verloopt. Als de zaak rond is, kan de OvJ besluiten de zaak voor de rechter te brengen. Het Openbaar Ministerie zorgt ervoor dat de verdachte een dagvaarding (een brief met daarin waarvan hij wordt verdacht) krijgt. In de rechtszaal is de Officier van Justitie de openbare aanklager, altijd gekleed in zwarte toga met witte bef. De OvJ vertelt tijdens de zitting waarvoor iemand terecht moet staan. Vervolgens ondervraagt de rechter de verdachte over de zaak. Ook de OvJ krijgt de gelegenheid om vragen te stellen, net als trouwens de advocaat van de verdachte. Daarna houdt de OvJ zijn requisitoir: een betoog waarin hij de rechter vertelt wat hij van de zaak vindt en een straf eist. Dat kan een geldstraf, een taakstraf of een celstraf zijn. De OvJ kan ook eisen dat een bepaalde maatregel (bijvoorbeeld TBS) wordt opgelegd. Het kan echter ook voorkomen dat de OvJ tijdens de terechtzitting besluit vrijspraak te eisen. Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt of en zo ja, welke straf wordt opgelegd.

Wat is de rol van een Advocaat-generaal?

De Advocaat-generaal vertegenwoordigd de Procureur-generaal in Hoger Beroep zaken. De Advocaat-generaal vertegenwoordigt op zijn beurt het Openbaar Ministerie. In Hoger Beroep wordt een strafzaak, die in Eerste Aanleg heeft plaatsgevonden, weer opnieuw bekeken, door de Advocaat-generaal maar ook door de verdachte en zijn advocaat en voorgelegd aan de rechters van het Hof (3 rechters). Bestaat er nog steeds onvrede over de uitspraak dan kan een van de partijen zich wenden tot de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtsprekende orgaan in het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat is de taak van de Procureur-Generaal (PG)?

De Procureur Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden is verantwoordelijk voor het beleid en beheer van het Openbaar Ministerie. Dat houdt onder meer in: Het zorgen voor een effectieve en efficiënte organisatie, Het afstemmen van prioriteiten in de vervolging, Het geven van interne richtlijnen zodat alle Officieren van Justitie zoveel mogelijk gelijke strafeisen stellen in vergelijkbare zaken. Daarnaast geeft de Procureur Generaal adviezen ten aanzien van wetgeving die met strafvervolging te maken heeft.

Eed of Belofte?

Een persoon die als getuige door het Gerecht, het Openbaar Ministerie of een advocaat in een rechtszaak worden opgeroepen, moeten een eed of belofte afleggen. Dit geld ook voor tolken en deskundigen. Indien hij/zij een eed aflegt, moet onder het opsteken van de twee voorste vingers van zijn rechterhand, uitspreken de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”. Indien de belofte wordt afgelegd dan worden de volgende woorden uitgesproken: “Dat beloof ik”. Het bovenstaande staat omschreven in Titel X, Artikel 46 van het Wetboek van Strafvordering.

Strafmaat in de rechtszaal

Het Openbaar Ministerie (OM) mag/kan conform Artikel 1:11 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao (WvSC) in een rechtszaak de volgende straffen eisen tegen een verdachte: een gevangenisstraf (tenminste 1 dag, hoogstens 30 jaar danwel levenslang), een hechtenis (tenminste 1 dag, hoogstens 1 jaar), een taakstraf (in de vorm van een onbetaald arbeid en/of leerstraf), een geldboete en als bijkomende straf een ontzetting van bepaalde rechten en verbeurdverklaren (van geld en/of goederen)

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen

Pending

Wat is en wat doet een Hulpofficier van Justitie?

Een Hulpofficier van Justitie is een politie-agent met een hoge rang binnen het politiekorps met een speciale opleiding en speciale bevoegdheden die bij opsporing en vervolging een vooruitgeschoven post is van het Openbaar Ministerie (OM). Een Hulpofficier van Justitie staat qua bevoegdheden tussen de politie en Officier van Justitie in.

Niet gevonden wat u zocht?