Parket van de Procureur-Generaal

De inrichting en organisatie van het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Parket PG) is bepaald in artikel 2 tot en met 6 van de Rijkswet OM’s. Volgens artikel 2 van de Rijkswet OM’s bestaat het Openbaar Ministerie in elk van de landen uit het Parket PG en het Parket van de Officier van Justitie (ook wel: Parket in eerste aanleg). Maar er is slechts één gezamenlijke Procureur-Generaal die gevestigd is Curaçao (artikel 3 lid 1). Hij houdt kantoor in elk land.

De Procureur-Generaal

Aan het hoofd van de gehele OM-organisatie staat de Procureur-Generaal (PG). De Rijkswet OM’s kent de PG een aantal taken en verantwoordelijkheden toe. Hij geeft zoals gezegd leiding aan drie nationale organisaties van drie verschillende landen. Met het oog daarop dient hij regelmatig overleg te voeren in alle landen. Hij legt bovendien verantwoording af aan drie verschillende ministers van (veiligheid en) justitie en adviseert hen gevraagd en ongevraagd in kwesties die de taken van het OM raken.

Op grond van artikel 6 lid 3 van de Rijkswet OM’s houdt de PG toezicht op een behoorlijke opsporing en vervolging van strafbare feiten (het ‘primaire proces’) en artikel 5 lid 4 geeft de PG daarbij de bevoegdheid algemene en bijzondere aanwijzingen te geven betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie.

Hij ziet toe op de openbare ministeries niet alleen wat betreft de operationele taken (opsporing en vervolging), maar ook voor wat betreft het beheer. Daarnaast is de PG verantwoordelijk voor de zogenoemde ‘tweede aanleg’, het hoger beroep in strafzaken en ten slotte nog voor de coördinatie van de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.

Het Parket PG

De Procureur-Generaal wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een afdeling ‘Strategie en Beleid’ en een Bedrijfsbureau.

De afdeling Strategie en Beleid ondersteunt de PG bij het vormgeven van het strategisch beleid, het ontwikkelen van beleid, het implementeren en evalueren ervan en de ‘planning & control’-cyclus.

Het Bedrijfsbureau is enerzijds belast met de interne bedrijfsvoering voor het Parket PG. Anderzijds vervult de afdeling de gemeenschappelijke beheersfunctie voor het Openbaar Ministerie die in de Rijkswet OM’s aan de PG is opgedragen (artikel 28 Rijkswet OM’s). Personeelszaken, financiële zaken en ICT-zaken worden centraal geregeld van het Bedrijfsbureau.

Beide afdelingen zijn hoofdzakelijk gevestigd binnen het Parket PG in Curaçao, maar hun werkzaamheden richten zich op alle drie de Openbare Ministeries.

Een belangrijk deel van het Parket PG dat niet expliciet in bovenstaand schema is weergegeven, wordt gevormd door het Parket in tweede aanleg, ook wel genoemd het Bureau van de Advocaat-Generaal. De Advocaat-Generaal (AG) geeft functioneel leiding aan de medewerkers binnen dit bureau. Voorts is de AG onder andere belast met het behandelen van strafzaken in hoger beroep, het ten uitvoer leggen van strafrechtelijke beslissingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het geven van advies over wettelijke taken en het bevorderen van juridische kwaliteit in de eerste en tweede lijn. Binnen het Parket PG zijn twee advocaten-generaal werkzaam. Eén AG is gestationeerd in Curaçao, de ander in Sint Maarten. Hoewel de eerstgenoemde in beginsel voornamelijk werkzaamheden ten behoeve van Curaçao en de BES zal verrichten en laatstgenoemde ten behoeve van Sint Maarten, kunnen zij elkaar ondersteunen en voor elkaar waarnemen.