Het land Curaçao kent momenteel grote financiële problemen. Tegelijkertijd is de belastingmoraal van sommige van haar inwoners zeer slecht. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat dit samen met haar partners bestrijden.

Door geen belastingaangifte te doen, de door de belastingdienst gevraagde informatie niet te verschaffen, valse aangifte te doen of het niet nakomen van enig andere verplichting zoals deze door de Algemene Landsverordening Landsbelastingen opgelegd, komt er minder geld in de landskas. Geld dat is bestemd voor scholing, gezondheidszorg, huisvesting, infrastructuur etc voor de medeburgers. Naarmate de gemeenschap kleiner is, is de begroting ook kleiner en daarmee de impact van belastingontduiking veel groter. Door middel van dit bericht willen de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) en het OM alle ondernemers op de hoogte stellen van het volgende:

Conform de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL) is elke ondernemer verplicht om tijdig, volledige en juiste aangiften in te dienen. Via de website van de Inspectie der Belastingen (www.belastingdienst.cw) zijn de wettelijke formulieren bekend gemaakt.

In 2020 hebben medewerkers van de SBAB ondernemers bezocht en diverse malen over hun concrete aangifte achterstand geïnformeerd met het verzoek aan de verplichting te voldoen, onder dreiging van administratieve boetes en strafvordering.

Met ingang van 2021 zullen ondernemers die geen gevolg hebben gegeven aan de schriftelijke waarschuwingen rekening moeten houden met de volgende maatregelen:

  • Een bezoek door het Team Inlichtingen en Opsporing;
  • Indien niet aan de regels wordt voldaan volgt een proces-verbaal;
  • Vervolgens sancties door het OM en/of de rechtbank.

Het strafrecht wordt ingeschakeld als laatste redmiddel. Er wordt pas vervolgd als andere mogelijkheden niet zinvol zijn gebleken of als er een extra maatschappelijk effect beoogd wordt. Vaak eerst nog door aanbieding van een transactie maar indien de feiten en omstandigheden daarom vragen, kan een zaak ook direct gedagvaard worden.

Dit leidt ertoe dat de boete zoals deze mogelijkerwijs als bestuursrechtelijk boete in een zaak zou zijn opgelegd, als basis voor een strafrechtelijke eis kan dienen. Aangezien er gekozen is voor het uiterste redmiddel, het strafrecht, moet men er rekening mee houden dat de eis voor de strafrechter zwaarder zal uitvallen dan bij de bestuursrechter. Dat kan zowel door het eisen van een hogere geldboete, als door een andere strafmodaliteit zoals en werkstraf of zelfs een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf, dan wel een combinatie daarvan.

Uitgangspunt voor het Openbaar Ministerie blijft het landsbelang. Het OM hoopt dat eenieder de belasting betaalt zoals deze verschuldigd is conform de belastingwetgeving. Daarbij maakt het niet uit of u dit doet uit ethische of sociale motieven of uit een verlangen om het land de dienen.